O FUNDACJI

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia społeczeństwa, profilaktyka zdrowia i wzrost świadomości społecznej w zakresie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 1. Cel Fundacji, o którym mowa w ust.1, realizowany będzie poprzez:
 • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej;
 • Działania zdrowotno-profilaktyczne oraz zabiegi lecznicze, dla społeczeństwa;
 • Promocja zdrowia, lansowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wiedzy medycznej;
 • Propagowanie metod leczniczych, uzupełniających medycynę współczesną oraz technik leczniczych i diagnostyki z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, zwłaszcza dalekiego wschodu;
 • Działalność edukacyjna wydawniczą i badawczą;
 • Organizowanie i prowadzenie wykładów, prelekcji, dyskusji, zajęć korekcyjnych itp. W zakresie problematyki dotyczącej patologii społecznych—zwłaszcza uzależnień i ich skutków dla jednostki, rodziny i społeczeństwa;
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy uczestnikom wypadków komunikacyjnych;
 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych;
 • Prowadzenie dyżurów wspierająco-konsultacyjnych dla osób uwikłanych w problemy wynikające z patologii społecznych;
 • Udzielenie niezbędnych porad psychologicznych socjalnych i prawnych, w zakresie rozwiązania problemów związanych z patologiami społecznymi i kształtowania społecznie pożądanych postaw i umiejętności.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie pokrywającym się z celami działania Fundacji,
 • Uczestnictwo w przetargach i konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia profilaktyki zdrowia i przeciwdziałania patologii społecznej;
 • Organizowania imprez i szkolenie promujących zdrowie i wiedzę medyczną;

Działalność fundacji określona w niniejszym programie jest jej wyłączną działalnością statutową.

Zakres prowadzenia fundacji

Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną I odpłatna pożytku publicznego w zakresie:

 1. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD-85.59.B;
 2. Działalność wspomagająca edukacje, PKD-85.60.Z;
 3. Praktyka lekarska ogólna, PKD-86.21.Z;
 4. Praktyka lekarska specjalistyczna, PKD-86.22.Z;
 5. Praktyka lekarska dentystyczna, PKD-86.23.Z;
 6. Działalność fizjoterapeutyczna, PKD-86.90.A;
 7. Praktyka pielęgniarek i położnych, PKD-86.90.C;
 8. Działalność paramedyczna, PKD-86.90.D;
 9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD-88.99.Z;
 10. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD-88.99.Z;
 11. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, PKD-93.13.Z;
 12. Działalność prawnicza, PKD-69.10.Z;
 13. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, PKD-93.29.Z.

Majątek fundacji

Majątek fundacji stanowią:

 1. Fundusz założycielski przekazany przez fundatorów w akcie fundacyjnym w kwocie 1000zł (słownie-jeden tysiąc złotych)
 2. Środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów;
 2. Dotacji;
 3. Dochodów ze zbiórek publicznych;
 4. Odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych;
 5. Pożytków z nieruchomości i innych praw majątkowych przysługujących Fundacji.

 

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
 2. Złożenie przez Zarząd oświadczenia o przyjęciu spadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić tylko wtedy, gdy w chwili jego składania oczywiste jest, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.