Sprawozdania

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat 2020

Objaśnienia do bilansu

Fundacja bilans 2020

Bilans 2020

Fundacja rzis za 2020

Fundacja rzis 2021

Fundacja bilans 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa